1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Zuidvleugel
  4. Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang

Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang

Strategie 1 concentreert zich op de volgende gebieden, van belang voor de economie:

  • Rotterdam World Port, waar het vergroten van de economische baten van de Rotterdamse haven voor de hele Zuidelijke Randstad vraagt om een integrale benadering en samenwerking met het bedrijfsleven.
  • Greenports: het versterken van de mondiale regie van de Greenports vraagt om verbeteringen en bundelingen in het logistiek systeem en het zorgen voor regionale innovatie door kennisdeling en samenwerking.
  • Den Haag Internationale Stad van Vrede en Recht: voor het doorontwikkelen van Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht verbeteren de overheden voorzieningen, grootschalige congresfaciliteiten, kantoorlocaties (o.a. Beatrixkwartier), de regionale bereikbaarheid en de kwaliteit van leefomgeving in de regio Den Haag.
  • Zuid-Hollandse kennis-as, van Leiden via Den Haag en Delft naar Rotterdam: versterken en vernieuwen van sterke sectoren in de Zuidelijke Randstad vraagt om versterking van de kennis-as, een betere aansluiting van arbeidsmarkt en onderwijs en het faciliteren van samenwerking en initiatieven van kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Strategie 2 concentreert zich op het metropolitaan stedelijk gebied van Leiden tot en met Dordrecht, van belang voor wonen, werken, voorzieningen, mobiliteit, water, recreatie en natuur. Het betreft zowel de stedelijke centra en knooppunten als het landelijk gebied daaromheen.

Het stimuleren van een circulaire economie, duurzame energie- en zoetwatervoorziening en het minimaliseren van de gevolgen van overstromingen (strategie 3) richt zich op de Zuidelijke Randstad als geheel.

De uitvoering van de Adaptieve Agenda kunnen de overheden niet alleen. Daar is iedereen voor nodig: bedrijven, kennisinstellingen, betrokken inwoners. Er liggen kansen om beter samen te werken, om de energie uit de samenleving beter te benutten, om onnodig blokkerende regelgeving weg te nemen, om slim opgaven en oplossingen aan elkaar te verbinden en om beschikbare middelen en menskracht van alle betrokken partijen zo effectief mogelijk in te zetten. Dat is wat bedoeld wordt met adaptief werken. In de Adaptieve agenda Zuidelijke Randstad 2040 zijn de opgaven verwoord in een tabel, die jaarlijks wordt geactualiseerd en vastgesteld tijdens het bestuurlijk overleg MIRT in het najaar.

Zie voor Adaptieve agenda Zuidelijke Randstad:

MIRT Projectenoverzicht 2015