1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Brabant
  4. Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang

Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang

In de gebiedsagenda Brabant zijn twee stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren, te weten Brainport Zuidoost- Nederland/Brainport Eindhoven en Maintenance Valley in West-/Midden-Brabant.

Brainport Zuidoost-Nederland/Brainport Eindhoven

Brainport Eindhoven is de spil van de Brainport Zuidoost-Nederland. Voor de versterking van de internationale concurrentiepositie is een gebiedsgerichte, programmatische urgentieaanpak nodig. Het gaat niet alleen om een goede (inter)nationale bereikbaarheid, maar ook om quality of life. Deze integrale opgaven worden in lijn met de Brainport 2020 agenda opgepakt, in het kader van de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport conform het Aldersadvies, de Brainport Avenue aan de westzijde van Eindhoven en de afspraken over Brainport-Oost aan de oostelijke zijde. In 2013 is voor Brainport Avenue een MIRT Onderzoek gestart. Dit MIRTonderzoek levert eind 2014 een gebiedsvisie op voor de periode 2020-2040. De ruimtelijke vertaling heeft met name betrekking op het gebied van de Brainport Avenue, maar het MIRT-onderzoek kijkt uitdrukkelijk ook naar de doorwerking op de hogere schaalniveaus zoals de Brainport Zuidoost-Nederland. Aansluiting daarop ligt voor de hand. Het onderzoek bestaat uit een inventarisatie van ruimtelijk-economische ontwikkelingen en een trendstudie inclusief analyse van het vestigingsklimaat.

Daarnaast worden de mogelijkheden verkend van internationale spoorverbindingen naar Düsseldorf, Aken en Luik. Het centrum van Eindhoven staat voor de uitdaging meer stedelijke allure te ontwikkelen, tegen de achtergrond van een ingrijpende binnenstedelijke herstructureringsopgave. In de actualisatie van de gebiedsagenda Brabant is de inzet van Rijk en regionale partners, in afstemming met het bedrijfsleven voor de integrale opgave voor de Brainport Eindhoven, nader uitgewerkt.

Valueport (voorheen Maintenance Valley)

In West- en Midden Brabant zijn de topsectoren Chemie, Life Sciences & Health en High Techsystemen en Materialen gevestigd. In 2013 is de regio gestart met een onderzoek naar de ruimtelijke en andere opgaven voor West- en Midden Brabant, evenals naar de rol voor regionale partners en Rijk bij die opgaven. Eerste resultaten van het onderzoek maken duidelijk dat deze regio meer economische pijlers heeft dan alleen Maintenance. Biobased Economy kan worden gezien als een verduurzaming van de topsectoren Agro & Food en Chemie. Daarnaast is de regio is de Logistieke Hotspot van Nederland met veel logistiek potentieel: ruimte, veel multimodale faciliteiten, veel logistiek vastgoed en goede infrastructuur. Maintenance (onderhoud, reparatie en revisie)’ is van belang voor al de gevestigde topsectoren. Valueport is daarom een meer toepasselijke naam voor West- en Midden Brabant.

MIRT Projectenoverzicht 2015