1. Home
  2.   MIRT Projectenoverzicht 2015
  3.   Beleidscontext
  4. Vernieuwing van het MIRT

Vernieuwing van het MIRT

Vernieuwing

Het kabinet ziet een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving, denk bijvoorbeeld aan de verstedelijking die verder doorzet, verschillen tussen groei en krimpregio’s en de toename van opgaven die meerdere partijen raken. Daarnaast verandert ook de rol van de rijksoverheid zelf; via decentralisaties en gewijzigde budgetten waardoor het Rijk meer met (regionale) partners zal moeten samenwerken en de toename van het aantal maatschappelijke initiatieven waar de rijksoverheid bij wil aansluiten. Met de vernieuwing van het MIRT wil het rijk aansluiten op die veranderingen.

Meer informatie

Verduurzaming

Op 10 maart 2014 heeft de staatssecretaris van IenM een brief over de modernisering van het milieubeleid aan de Tweede Kamer aangeboden. Een van de acties die in deze brief beschreven wordt, betreft de integratie van duurzaamheid in het MIRT. Het project ‘Verduurzaming MIRT’ geeft invulling aan deze actie. De Verduurzaming MIRT houdt een nieuwe werkwijze in, welke neerkomt op de volgende punten:

  1. neem duurzaamheid vanaf het begin mee in elke MIRT fase door opgaven en oplossingen met een brede blik te benaderen en samen met de gebiedspartners actief te zoeken naar meekoppelkansen. Dit kan bijvoorbeeld door toepassing van de Omgevingswijzer;
  2. zet de opgave/het probleem centraal in plaats van de oplossing;
  3. houd ruimte om in te spelen op kansen en ontwikkelingen en rekening te houden met voortschrijdend inzicht;
  4. veranker dit in de opdracht, stem deze binnen de beleidskern met alle beleids-dg’s af en betrek ook Rijkswaterstaat, ProRail en de regio bij het formuleren van de opdracht.

Om gevoel te krijgen bij wat deze werkwijze inhoudt, wordt deze in 2014 en 2015 als pilot in een aantal MIRT-projecten toegepast, verspreid over alle MIRT fasen en sectoren.

Meer informatie

MIRT Projectenoverzicht 2015