1. Home
  2.   MIRT Projectenoverzicht 2015
  3.   Beleidscontext
  4. Ruimte en Water

Ruimte en Water

Deltaprogramma

Voor een laaggelegen delta als Nederland is werken aan waterveiligheid en een duurzame zoetwatervoorziening van essentieel belang. Er wonen meer mensen en de economische waarde die beschermd moet worden is veel hoger dan zestig jaar geleden. Ook het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Er zijn vaker en hevigere regenbuien en er is meer kans op zeer droge periodes en verzilting. Het kabinet vindt het belangrijk om Nederland veilig, leefbaar en economisch aantrekkelijk te houden. In het deltaprogramma is daarom door het Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en maatschappelijke organisaties gewerkt aan een voorstel voor deltabeslissingen en gebiedsgerichte strategieën. Het kabinet kiest voor een fundamenteel ander waterveiligheidsbeleid met nieuwe normspecificaties. Ook gaat het kabinet haar zoetwaterbeleid wijzigen omdat er in de toekomst een groeiend tekort aan zoetwater zal zijn en het zinvol is dat de overheid aangeeft hoeveel zoetwater er beschikbaar is.

Meer informatie

Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl (GONS)

Het programma Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl is afgerond met een publicatie en congres in maart 2014. Het is nu vooral aan gemeenten om verder vorm te geven aan nieuwe manieren van werken. Vandaar dat G32 en de VPNG (netwerk van gemeentelijke hoofden programma- en projectmanagers) de epiloog hebben geschreven bij deze publicatie. Zij gaan de nieuwe werkwijzen verder in de praktijk brengen. Evenals betrokken kennis- en onderwijsorganisaties zoals Platform 31, hogescholen, universiteiten, netwerkorganisaties als het Watertorenberaad, (maatschappelijke) ondernemers en natuurlijk de bewoners en de gebruikers van gebieden. Het Rijk blijft ondersteuning geven in kennis en regelgeving.

Meer informatie

Gedecentraliseerde projecten

Er zijn dit jaar twee projecten die in de eerdere MIRT Projectenboeken stonden gedecentraliseerd. Het gaat om het Nota Ruimteproject IJsselsprong in MIRT-regio Oost en Zuidplaspolder in MIRT-regio Zuidvleugel.

Meer informatie

Programma Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

In het programma STRONG werkt het Rijk samen met decentrale overheden aan een duurzaam en efficiënt gebruik van de ondergrond. Hiertoe zijn in 2014 (onder andere middels provinciale bijeenkomsten) vraagstukken over energie, delfstoffen, water en de ondiepe ondergrond geïnventariseerd.
Voorbeelden van vraagstukken die ook voor gebiedsuitwerkingen van belang zijn:

  • Energietransitie en leveringszekerheid: deze krijgt sneller vorm door (onder andere) betere ruimtelijke inpassing van warmtevisies.
  • 3-D Ruimtelijke Ordening: hierdoor kunnen tegelijkertijd grondwatergebieden worden beschermd en blijft ruimte op voldoende diepte beschikbaar voor andere functies (meervoudig ruimtegebruik).
  • Watersysteembenadering: door grond- en oppervlaktewater als één systeem te zien en rekening te houden met verschillende schaalniveaus, kunnen problemen als wateroverlast, schade aan funderingen en voldoende water voor landbouw en natuur worden voorkomen of beter beheerst.

In het programma wordt in 2015 een breed gedeeld beleids- en afsprakenkader, een Rijksstructuurvisie Ondergrond en een Uitvoeringsprogramma STRONG opgeleverd.

Meer informatie

Gebiedsagenda Noordzee 2050

Nederland heeft baat bij een veilige, schone, gezonde en ecologisch diverse Noordzee. Het wordt steeds drukker met activiteiten op de Noordzee en de potentie van de zee is groot. Daarom moet slim worden samengewerkt en moeten slimme keuzes worden gemaakt. De Noordzee 2050 gebiedsagenda legt verbinding tussen toekomstige kansen van de Noordzee en de bestaande ontwikkelingen en opgaven. In samenspraak met onder meer natuurorganisaties, scheepvaartorganisaties, wetenschappers, overheden en kinderen zijn de vijf belangrijkste thema’s voor de Noordzee vastgelegd in ‘de Noordzee 2050 Gebiedsagenda’. Op 28 juli 2014 heeft de minister van IenM, mede namens de minister en staatssecretaris van Economische Zaken, de Noordzee 2050 Gebiedsagenda aangeboden aan de Tweede Kamer.

Meer informatie

Woningbouw

Woningbouw maakt in alle MIRT-regio’s onderdeel uit van de ruimtelijke opgave. De mate waarin verschilt echter sterk per regio. In regio’s met een gespannen of zeer ontspannen en complexe woningmarkt, ondersteunt het Rijk de betreffende gemeenten en provincies actief door middel van kennis, experimenten, het uitwerken van nieuwe verdienmodellen en het aanpassen dan wel wegnemen van belemmerende regelgeving. In de Noord- en Zuidvleugel vindt bestuurlijk overleg plaats met provincies en gemeenten over de programmering van verstedelijking en de ontwikkelingen op de woningmarkt. Het Rijk vindt het belangrijk dat er daarbij rekening wordt gehouden met de vraag van woningzoekenden en dat er ook ruimte wordt geboden voor kleinschalige natuurlijke groei, het voorzien in de eigen woningbehoefte en (collectief ) particulier opdrachtgeverschap. Provincies, gemeenten, corporaties en marktpartijen zijn allen nodig om, afhankelijk van de omstandigheden, groei te faciliteren, te anticiperen op stagnatie en/of om krimpregio’s leefbaar te houden.

Meer informatie

MIRT Projectenoverzicht 2015