1. Home
  2.   MIRT Projectenoverzicht 2015
  3.   Beleidscontext
  4. Economie en Energie

Economie en Energie

Structuurvisie Windenergie op Land

Ontwerp Structuurvisie Windenergie op Land en Uitrolplan Wind op Land met Rijk, IPO en NWEA zijn eerder vastgesteld. Rijk en provincies zijn het eens geworden over de plaatsing van 6.000 megawatt aan windenergie op land in 2020. Er zijn 11 gebieden aangewezen, de exacte locaties worden nog vastgesteld. De Structuurvisie Windenergie op Land is in 2014 vastgesteld door het kabinet en aangeboden aan de kamer.

Meer informatie

Structuurvisie Windenergie op Zee

Windenergie op zee wordt in de toekomst belangrijker voor de Nederlandse energieproductie. De Rijksoverheid zoekt daarom naar geschikte locaties voor windmolenparken in de Noordzee. De Ontwerp-Structuurvisie Windenergie op zee is vastgesteld. De definitieve structuurvisie volgt naar verwachting medio 2014. Daarnaast is de Wet windenergie op zee in maart 2014 aangenomen. Dit wetsvoorstel maakt de opschaling van windenergie op zee mogelijk en introduceert een instrument genaamd ‘kavelbesluit’. Niet in de wet zelf maar pas in het kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gerealiseerd mag worden.

Meer informatie

Energieakkoord

Met het energieakkoord komt een duurzame energievoorziening een stap dichterbij. Bovendien levert het akkoord banen op en heeft het een positief effect op de energierekening van consumenten. Met die woorden tekende minister Kamp van Economische Zaken (EZ) op 6 september 2013 namens het kabinet het zogeheten Energieakkoord. Naast de Rijksoverheid tekenden ook natuur- en milieuorganisaties, vakbonden, energieproducenten, netbeheerders, de bouwsector, woningcorporaties, chemiesector en vertegenwoordigers van burgerinitiatieven het Energieakkoord.

Meer informatie

Topsectoren

De kern van het topsectorenbeleid is om de kracht van de Nederlandse samenleving te mobiliseren en te stimuleren. De drie jaren geleden ingezette koers voor de topsectoren, resp. Agro & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systemen en Materialen, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water houdt het kabinet vast via de volgende twee stappen:

  1. Verbinding met maatschappelijke opgaven en
  2. Verruiming van mogelijkheden voor ondernemers. Ambitieus ondernemerschap is voor dit kabinet een speerpunt.

Meer informatie

MIRT Projectenoverzicht 2015