1. Home
  2.   MIRT Projectenoverzicht 2015
  3.   Beleidscontext
  4. Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Nieuwe aanpak van bereikbaarheidsopgaven

Willen we Nederland in de toekomst goed bereikbaar, leefbaar en veilig houden, dan is een andere manier van kijken, denken en doen nodig bij alle betrokkenen. Dit vergt een aanpak, waarbij nieuwe aanleg van infrastructuur hand in hand gaat met intelligente andere oplossingen op gebied van gedragsverandering, vraagbeïnvloeding en ruimtelijke inrichting. Met 12 regio’s zijn in 2014 bestuurlijke afspraken gemaakt over het vervolg van Beter Benutten. Het ministerie en de regio’s investeren aanvullend samen circa 600 miljoen euro in de periode 2014 tot en met 2017. Hiermee willen de publieke en private partijen 10 procent reistijdverbetering van deur tot deur in de spits in de drukste gebieden realiseren. In 2014 starten daarnaast zes brede MIRT onderzoeken en twee MIRT verkenningen rond bereikbaarheidopgaven op (middel)lange termijn in zes regio’s en op twee verkeerscorridors. In deze onderzoeken wordt de nieuwe aanpak gelijktijdig uitgewerkt en toegepast. Om het leerproces in deze acht onderzoeken te faciliteren en te structureren is begin 2014 het programma Meer Bereiken in het leven geroepen.

Meer informatie

De ontwikkeling van een nieuwe aanpak van bereikbaarheidsopgaven is aangekondigd en toegelicht in kamerbrieven over de bestuurlijke overleggen MIRT van 18 november 2013 en over de voortgang van de Vernieuwing MIRT d.d. 13 juni 2014. Links naar deze brieven zijn te vinden bij de informatie over Vernieuwing MIRT.

Meer informatie

Lange Termijn Spooragenda

Het kabinet stemde in maart van dit jaar in met het tweede deel van de Lange Termijn Spooragenda (LTSA 2). In deze agenda zijn beleidskeuzes en prioriteiten gesteld en zitten concrete acties en maatregelen tot 2028 die het vervoer over het spoor (zowel reizigers als goederen) een flinke impuls moeten geven. Doel: meer tevreden reizigers en goederenvervoerders op het spoor.

Meer informatie

Invoering ERTMS

De ministerraad stemde in april van dit jaar in met het voorstel van staatssecretaris Mansveld om het European Rail Traffic Management Systeem (afgekort ERTMS) in te voeren op een groot deel van het spoor en in de treinen. Hiervoor is € 2,57 miljard vrijgemaakt. De invoering zal gefaseerd plaatsvinden tussen 2016 en 2028. De treinen krijgen speciale apparatuur aan boord die automatisch communiceert met het spoor en de verkeersleiding. Zo ziet de machinist op zijn scherm hoe hard hij op een bepaald traject mag rijden. En wanneer de trein moet remmen. Ook grijpt ERTMS in door de snelheid van een trein aan te passen of deze tot stilstand te brengen.

Meer informatie

Werkprogramma zeehavens 2014-2016

De minister van IenM heeft mede namens de minister en staatssecretaris van EZ op 25 juni 2014 een werkprogramma zeehavens afgesloten met de havenbeheerders van Rotterdam, Amsterdam, Moerdijk, Groningen en Zeeland, het daar gevestigde zeehavenbedrijfsleven en de Topsector Logistiek.

Het actieprogramma besteedt aandacht aan 6 thema’s:

  1. de zeehavens en Europa;
  2. bereikbaarheid en logistiek;
  3. ondernemerschap en arbeidsmarkt;
  4. duurzaamheid en innovatie;
  5. zeehavens en hun omgeving;
  6. havensamenwerking en de borging van publieke belangen.

Binnen elk van deze thema’s zijn acties afgesproken (10 voor het Rijk en 10 voor het bedrijfsleven) om de zeehavens en het havenbedrijfsleven de komende 2 jaren te versterken. Het werkprogramma komt bovenop de lopende investeringen in infrastructuur en de activiteiten van de topsectoren.

Meer informatie

MIRT Projectenoverzicht 2015