1. Home
 2.   Financiën
 3. Bijlage 2 VGR

Bijlage 2 VGR

Voortgangsrapportage over tracéwetplichtige projecten (periode 1 januari-30 juni 2014)

Deze rapportage bevat de voortgang van de projecten die onder de Tracéwet worden uitgevoerd tot en met het moment dat het Tracébesluit is vastgesteld en onherroepelijk is geworden. De wet stelt dat twee keer per jaar de voortgang van projecten wordt gemeld (Staatsblad 2011, 595). Deze rapportage geeft voor de projecten eveneens inzicht in de periode van realisatie. Deze rapportage beslaat de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, met als referentie de voorgaande voortgangsrapportage over de periode van 1 juni 2013 tot en met 31 december 2013. Die rapportage heeft als referentie: TK vergaderjaar 2013-2014, 33750-A nr 69.

Ontwikkelingen

Over de ontwikkelingen in het Hoofdwegennet informeert de minister de Tweede Kamer ieder trimester via de Publieksrapportage Rijkswegennet; de eerste rapportage over 2014 heeft als referentie: TK vergaderjaar 2013-2014, 33750-A nr 72.

Resultaten van de afgelopen periode

In de periode tussen 1 januari 2014 en 30 juni 2014 is voor een aantal projecten een mijlpaal bereikt. Het gaat om de volgende mijlpalen:

Voor de volgende projecten is een informeel besluit genomen:

 • A27 Ring Utrecht (voorkeursvariant)
 • A27 Houten-Hooipolder (voorkeursalternatief )

Een Ontwerp-tracébesluit is genomen voor de projecten:

 • Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis
 • Vaarwegverruiming Eemshaven-Noordzee
 • A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen
 • A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
 • A4 Vlietland-N14
 • A4 Verbreding Zoeterwoude dorp-Vlietland
 • A44 Verbreding Leiden West-Maaldrift
 • A7/A8 Purmerend-Zaandam-Coentunnel
 • N35 Zwolle-Wijthmen
 • A59 Brug over het Drongelens Kanaal

Tracébesluiten zijn vastgesteld voor de projecten:

 • N18 Varsseveld-Enschede
 • N50 Ens-Emmeloord

Er zijn in deze periode geen Tracébesluiten onherroepelijk geworden.

Toelichting op de tabellen met projecten

 • Deze rapportage heeft als peildatum 30 juni 2014.
  In de tabellen zijn de projecten met de nieuwe planning voor de mijlpalen aangegeven.
  De voortgang ten opzichte van de peildatum 31 december 2013 is er in te lezen.
 • In de rapportage is een aparte tabel opgenomen van verkenningen waarvoor planuitwerking nog niet aan de orde is. Het gaat om 3 projecten, alle aan hoofdwegen: 2 in Brabant en 1 in Oost-Nederland.
 • In totaal zijn er 33 projecten in de planuitwerkingsfase. 1 planuitwerking (Amsterdam Zuidas) is een gezamenlijk project voor spoorwegen en hoofdwegen, 24 zijn hoofdwegenprojecten, 5 zijn spoorwegprojecten en 3 zijn vaarweg-projecten.

5 hoofdwegenprojecten stonden in de vorige rapportage nog in de verkenningentabel.
Dit zijn:

 • A1 Apeldoorn-Azelo
 • A2 ’t Vonderen-Kerensheide
 • A4 Vlietland-N14
 • A4 Verbreding Zoeterwoude Dorp -Vlietland
 • A44 Verbreding Leiden West-Maaldrift

Bij hoofdwegen is het project A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (onderdeel Amstelveen) nieuw opgenomen vanwege een wijziging van het TB. Van spoorwegen is het project Utrecht-Amsterdam Rijnkanaal (UtARK) nieuw opgenomen.

 • De 33 planuitwerkingen kennen de volgende landelijke verspreiding: Nationaal (1), Noord-Holland, Utrecht en Flevoland (12), Zuidvleugel (6), Zuidwestelijke Delta (1), Brabant (3), Limburg (1), Oost-Nederland (5) en Noord Nederland (4).
 • Is eenmaal een Tracébesluit onherroepelijk, dan wordt het project niet meer opgenomen in het overzicht en gaat het project doorgaans over naar de realisatiefase. De voortgang voor hoofdwegen is dan te vinden in de Publieksrapportage Rijkswegennet.

Slot

In navolging van onze brief over de invulling van de taakstelling van 13 februari 2013 (TK vergaderjaar 2012-2013, 33400 A, nr 48) hanteren wij voor de getemporiseerde projecten bij de mijlpaal realisatie voor verkenningen- en planuitwerkingartikelen van Wegen en Vaarwegen bandbreedtes voor de openstelling. Waar van toepassing zijn deze bandbreedtes ook in de begroting opgenomen.

Voortgangsoverzicht Tracéwetprojecten (peildatum 30 juni 2014)

Toelichting gebruikte afkortingen:

 • AV: Aanvangsbeslissing
 • SN: Startnotitie
 • RL: Richtlijnen
 • TN/MER: Trajectnota/Milieueffectrapportage
 • SP: Standpunt
 • OTB: Ontwerp-Tracébesluit
 • TB: Tracébesluit
 • SB: Startbeslissing
 • VK: Voorkeursbeslissing
  SB en VK zijn opgenomen in de Tracéwet bij de wijziging per 1 januari 2012.
 • R: Realisatie
 • Asw: autosnelweg
 • Aw: autoweg

Verkenningen

Meer informatie

Planuitwerkingen

In onderstaande is per landsdeel per project aangegeven:

 • de naam van het project,
 • de laatst bereikte mijlpaal,
 • planning Voortgangsrapportage 2e helft 2013,
 • nieuwe planning,
 • toelichting
 • maatregel en km.

Meer informatie

MIRT Projectenoverzicht 2015