MIRT Projectenboek 2015 - Homepage

Voorwoord MIRT 2015

Video | 04-09-2014

Voorwoord

MIRT Projectenoverzicht 2015

Wie de toekomst serieus neemt, verandert mee met de tijd. En wie mee verandert met de tijd, is voorbereid op nieuwe vraagstukken. Dat geldt zeker voor de het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. De komende jaren moeten we aan de slag met nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, zoals trends in verstedelijking, toenemende regionale verschillen en issues rond milieu en energie. Maar ook met nieuwe technologieën en nieuwe verhoudingen tussen overheden en burgers. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op de ruimtelijke inrichting van Nederland: op onze mobiliteit, onze infrastructuur en onze economie. Ze vragen om een andere manier van kijken, denken en handelen.

Daarom wordt het MIRT vernieuwd. Wij kijken steeds minder naar afzonderlijke vraagstukken, maar nemen de hele regio als uitgangspunt. En in die regio kijken we naar mobiliteit, economie, ruimtelijke ordening, ontwikkelingen in de woningbouw, energie en water als een samenhangend geheel. Naast het traditionele aanpakken van knelpunten, zoeken we ook naar kansen voor ontwikkeling. Naar de juiste combinaties van oplossingen. En we doen dat niet meer met een vast eindbeeld, maar flexibel, zodat we kunnen mee veranderen met de tijd. Daarvoor is meer samenwerking nodig. Bijvoorbeeld tussen overheden onderling: ministeries en gemeenten, provincies en waterschappen. Maar er zijn ook nieuwe, slimme allianties nodig: tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen.

In dit MIRT Projectenoverzicht is daarvan al iets te zien. Bijvoorbeeld in de programma’s Beter Benutten en Meer Bereiken, het Deltaprogramma. Bovendien verandert ook de vorm van dit MIRT-overzicht zelf mee met de tijd: niet meer op papier, maar geheel digitaal. Mede namens mijn collega’s uit het Kabinet roep ik alle partners in het MIRT op om samen deze nieuwe weg in te slaan. En Nederland klaar te maken voor de toekomst.

Mede namens de minister en staatssecretaris van Economische Zaken, de minister van Wonen en Rijksdienst en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

De minister van Infrastructuur en Milieu,

Melanie Schultz van Haegen
Melanie Schultz van Haegen

Homepagina cover
MIRT Projectenoverzicht 2015